Guowei Xu

Undergraduate student, Yao Class, Tsinghua University

I am an undergraduate student at Yao Class, Tsinghua Univeristy.

Research interest

I am interested in reinforcement learning, robotics, and ai for science.

Publications

Papers sorted by recency. Representative papers are highlighted.

DrM: Mastering Visual Reinforcement Learning through Dormant Ratio Minimization
Guowei Xu*, Ruijie Zheng*, Yongyuan Liang*, Xiyao Wang, Zhecheng Yuan, Tianying Ji, Yu Luo, Xiaoyu Liu, Jiaxin Yuan, Pu Hua, Shuzhen Li, Yanjie Ze, Hal Daumé III, Furong Huang, Huazhe Xu
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2024 (Spotlight)
project page / arXiv / code / bibtex
ACE: Off-Policy Actor-Critic with Causality-Aware Entropy Regularization
Tianying Ji*, Yongyuan Liang*, Yan Zeng, Yu Luo, Guowei Xu, Jiawei Guo, Ruijie Zheng, Furong Huang, Fuchun Sun, Huazhe Xu
arXiv, 2024
project page / arXiv / bibtex
Can Pre-Trained Text-to-Image Models Generate Visual Goals for Reinforcement Learning?
Jialu Gao*, Kaizhe Hu*, Guowei Xu, Huazhe Xu
Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2023
project page / arXiv / bibtex